วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บระวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว มาเรีย ยายอ


รสัหนักศึกษา 534110072


คบ 2  เอก สังคมศึกษา


คณะ มนุษยศาสตรืและสังคมสาสตร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมจึง